Võtke meiega ühendust

WhatsApp

Rent maksetingimused

Arsenal Industrial OÜ(edaspidi “Ühing“

 

5.1. Renditasu arvutatakse ja tasutakse alates Rendiobjekti Kliendile üleandmise hetkest kuni selle Ühingule tagastamise hetkeni,
Lepingus määratud korras. Rendiobjekti kaotamise korral (näiteks täielik hävinemine, vargus, röövimine või omastamine, sellised
kahjustused, mille kõrvaldamise kulud ei ole majanduslikult põhjendatavad) tasutakse Renditasu kuni hetkeni, mil see katab
kaotatud Rendiobjekti väärtuse Ühingu jaoks (vastav päev kaasa arvatud).
5.2. Kui Pooled ei ole eraldi kokku leppinud teisiti, arvutatakse Renditasu tuginedes Ühingu Renditeenuste hinnakirjale.
Rendihinnad ja teenuste hinnad on avaldatud Ühingu interneti kodulehel: www.arsenalrent.ee ja Ühingul on õigus teha
hinnakirjas muudatusi, muudatustest eeltoodud interneti kodulehel teavitades.
5.3. Renditasu Rendiobjekti kasutamise eest arvutatakse:
5.3.1. Tellingud, teisaldatavad piirdetarad, majad, merekonteinerid, teisaldatavad tualetid – kõigi kalendripäevade eest (kaasa
arvatud laupäevade, pühapäevade ja riiklike pühade eest);
5.3.2. Muu Inventar – kõigi kalendripäevade eest, välja arvatud pühapäevade ja riiklike pühade eest;
5.3.3. Sisepõlemismootoriga Inventari eest kõik kalendripäevad, mille puhul arvestatakse mootoritunde mis koosneb üks päev
kaheksast mootoritunnist. Juhul kui töötatud mootoritundide hulk ületab kaheksat mootoritundi päevas, arvutatakse Renditasu
vastavalt mootoritunni hinnale tegelikult töötatud aja eest.
5.4. Juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, tuleb Renditasu kogu Rendiperioodi eest tasuda ettemaksuna. Niipea kui
ettemakstud Rendiperiood on lõppenud ja Rendiobjekti rentimise jätkamiseks, tuleb viivitamatult, kuid hiljemalt ühe tööpäeva
jooksul, tasuda ettemaks Rendiperioodi jätkamise eest.
5.5. Juhul kui Pooled on kokku leppinud järelmaksuga tasumise osas ja/või teenuste kasutamiseks krediidilimiidi määramise osas
ja kui Klient ületab tasumise tähtaega rohkem kui 5 (viie) päeva võrra või ei pea korduvalt kinni maksetähtaegadest, on Ühingul
õigus ühepoolselt järelmaksuga tasumise võimalus tühistada ja nõuda Kliendilt Renditasu ettemaksuna tasumist. Ühingul on õigus
oma äranägemise järgi ja järelmaksuvõimalust tühistamata lühendada järelmaksuga tasumise tähtaega ja vähendada krediidilimiiti,
näidates vastava uue järelmaksuga tasumise maksetähtaja ära esitatud arvel. Arvetel näidatud summad tuleb tasuda hiljemalt arvel
ja/või käesoleva Lepingu lisades näidatud kuupäevaks.
5.6. Lisaks kõigile maksetele, mida Klient käesoleva Lepingu kohaselt Ühingule tasub, peab Klient tasuma ka käibemaksu (KM),
juhul kui sellist maksu kohaldatakse.
5.7. Juhul kui Klient maksetega hilineb, kohustub ta Ühingule iga hilinetud päeva eest tasuma viivisintresse 0,066 % (Null koma
null kuuskümmend kuus) tähtaegselt tasumata summast. Ühingul on õigus saadud summast kõigepealt katta viivisintressid.
Viivisintresside tasumine ei vabasta vastutusest kohustuste täitmise eest.
5.8. Rendiobjekti kaotamise / hävinemise korral või juhul kui see muudel põhjustel enam ei ole Kliendi käsutuses, on Ühingul
õigus arvutada Renditasu kuni hetkeni, mil Ühing (Ühingu raamatupidamine) saab kirjaliku teate koos politsei kinnitusega, et
Rendiobjekt on kaotsi läinud ning hetkeni, kuni Klient tasub Ühingule sellega tekitatud kahju.
5.9. Leppides kokku Eritingimuste osas, on Ühingul õigus nõuda Kliendilt tagatisraha või muuliigilist garantiid. Ühingul on
õigus kasutada tagatisraha Kliendi võlgnevuse ning ka kahju tasumiseks/katmiseks kooskõlas käesoleva Lepinguga. Kasutamata
tagatisraha summa tagastatakse Kliendile pärast rendisuhte lõppemist.

5.10. Ühingul on õigus oma käesoleva Lepinguga seotud nõudeõigused või ka Lepingu täitmise osaline või täielik kontroll üle
anda kolmandatele isikutele, sealhulgas ka kogu Kliendi kohta käiv ja Lepinguga seotud teave. Sel juhul tasub Klient kolmandate
isikute poolt Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks osutatud teenuste eest.
5.11. Käesoleva Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient ja tema esindaja, kes käesolevale Lepingule alla kirjutab, oma nõusolekut
selleks, et nende andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võidakse töödelda, kontrollimaks Kliendi maksevõimet ja krediidiajalugu enne
Lepingu sõlmimist või Lepingu kehtivuse ajal, osutamaks teenuseid, pidamaks maksete arvestust, haldamaks võlakohustusi ning et
need andmed võidakse üle anda kolmandatele isikutele. Klient annab oma nõusoleku selleks, et Ühingul on õigus maksete kontroll
ja arvete sissenõudmine teha ülesandeks kolmandatele isikutele ning juhul kui Klient maksetega hilineb – avaldada informatsioon
Kliendi ja tema poolt tekkida lastud maksete hilinemise kohta kolmandatele isikutele, eesmärgiga tagada kreeditoride huvide
kaitse, muuhulgas kanda need andmed võlgnike või krediidiajaloo andmebaasidesse.
5.12. Pooled lepivad kokku, et Ühingu poolt esitatud dokumendid, sealhulgas arved, võlgnevuste kooskõlastamise aktid ning ka
muud finantsdokumendid võivad olla koostatud ja saadetud nii elektrooniliselt kui ka tavalist posti kasutades. Ühing väljastab
Kliendile arveid rendi ja muude teenuste eest elektroonilises vormis ja arved on kehtivad ja neid võetakse vastu ilma
allkirjata. Ühing esitab Kliendile arved tegeliku rendiperioodi ja muude teenuste eest iga kuu 15-ndal ja viimasel kuupäeval ning
saadab need Kliendile Lepingus näidatud e-posti aadressil. E-posti aadressi muutumise korral kohustub Klient sellest Ühingut
viivitamatult teavitama.
5.13. Klient tasub kõik arved kas sularahas Ühingu kassasse või maksekaardiga kaardimakseterminaalis või ülekandega arvel
näidatud arveldusarvele arvel näidatud maksekuupäevaks, kuid juhul kui maksetähtaega ei ole määratud, tuleb arve tasuda
hiljemalt 15 päeva jooksul alates vastava dokumendi väljastamise hetkest.
5.14. Muude tingimuste osas, mis puudutavad Renditasu tasumist, see tähendab määratud tasumistähtaegasid, viivisintresse,
kohaldatavaid hinnasoodustusi jms, võivad Pooled kokku leppida käesoleva Lepingu erilises Lisas A. Juhul kui Lepingu ja Lisa A
tingimused on vastuolus, on määravateks Lisas A sätestatud tingimused.

Valige riik:

SINU OSTUKORV

Tellimus
0 €